Bila je tužna i rašminkana, ali mene nije moglo prevariti to što je izgledala kao polovni anđeo. Znao sam da nema polovnih anđela. Ima ih samo umornih.


bila-na-i-raminkana-ali-mene-nije-moglo-prevariti-to-to-izgledala-kao-polovni-aneo-znao-sam-da-nema-polovnih-anela-ima-ih-samo-umornih
Đorđe balaševićbilatužnaraminkanaalimenenijemogloprevarititotoizgledalakaopolovnianđeoznaosamdanemapolovnihanđelaimaihsamoumornihbila jeje tužnatužna ii rašminkanaali menemene nijenije moglomoglo prevaritišto jeje izgledalaizgledala kaokao polovnipolovni anđeoznao samsam dada nemanema polovnihpolovnih anđelaima ihih samosamo umornihbila je tužnaje tužna itužna i rašminkanaali mene nijemene nije moglonije moglo prevaritiprevariti to štošto je izgledalaje izgledala kaoizgledala kao polovnikao polovni anđeoznao sam dasam da nemada nema polovnihnema polovnih anđelaima ih samoih samo umornih

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti