Bila sam kod psihijatra. On je nacrtao ovce i rekao mi da ih čuvam dok se ne vrati, pa je izašao napolje. Ja sam nacrtala ogradu i otišla kući xD


bila-sam-kod-psihijatra-on-nacrtao-ovce-i-rekao-mi-da-ih-uvam-dok-se-ne-vrati-pa-izaao-napolje-ja-sam-nacrtala-ogradu-i-oti-kui-xd
bilasamkodpsihijatraonnacrtaoovcerekaomidaihčuvamdoksenevratipaizaaonapoljejanacrtalaograduotilakućixdbila samsam kodkod psihijatraon jeje nacrtaonacrtao ovceovce ii rekaorekao mimi dada ihih čuvamčuvam dokdok sese nene vratipa jeje izašaoizašao napoljeja samsam nacrtalanacrtala ograduogradu ii otišlaotišla kućikući xdbila sam kodsam kod psihijatraon je nacrtaoje nacrtao ovcenacrtao ovce iovce i rekaoi rekao mirekao mi dami da ihda ih čuvamih čuvam dokčuvam dok sedok se nese ne vratipa je izašaoje izašao napoljeja sam nacrtalasam nacrtala ogradunacrtala ogradu iogradu i otišlai otišla kućiotišla kući xdbila sam kod psihijatraon je nacrtao ovceje nacrtao ovce inacrtao ovce i rekaoovce i rekao mii rekao mi darekao mi da ihmi da ih čuvamda ih čuvam dokih čuvam dok sečuvam dok se nedok se ne vratipa je izašao napoljeja sam nacrtala ogradusam nacrtala ogradu inacrtala ogradu i otišlaogradu i otišla kućii otišla kući xdon je nacrtao ovce ije nacrtao ovce i rekaonacrtao ovce i rekao miovce i rekao mi dai rekao mi da ihrekao mi da ih čuvammi da ih čuvam dokda ih čuvam dok seih čuvam dok se nečuvam dok se ne vratija sam nacrtala ogradu isam nacrtala ogradu i otišlanacrtala ogradu i otišla kućiogradu i otišla kući xd

Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Gledao sam Titanik kada sam se vratio kući iz bolnice. Znao sam da je moj IQ oštećen. -Stiven King
gledao-sam-titanik-kada-sam-se-vratio-kui-iz-bolnice-znao-sam-da-moj-iq-ote
Ja sam najveći; to sam rekao čak i pre nego sam to i postao. -Muhamed Ali
ja-sam-najvei-to-sam-rekao-ak-i-pre-nego-sam-to-i-postao
Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj. -Đorđe Balašević
nikad-joj-nisam-rekao-da-sam-usput-preao-na-desetine-bezimenih-reica-koje-sam-nazvao-po-njoj