Bilo je dobro, bilo je toplo; mislio sam na plavo nebo i široke čiste plaže, ali je ipak bilo tužno - tu je definitivno falilo neke ljudskosti, što nikako nisam mogao da shvatim niti da se izborim sa tim.


bilo-dobro-bilo-toplo-mislio-sam-na-plavo-nebo-i-iroke-iste-plae-ali-ipak-bilo-no-definitivno-falilo-neke-ljudskosti-to-nikako-nisam-mogao-da
Čarls bukovskibilodobrobilotoplomisliosamnaplavoneboirokečisteplažealiipaktužnodefinitivnofalilonekeljudskostitonikakonisammogaodashvatimnitiseizborimtimbilo jeje dobrobilo jeje toplomislio samsam nana plavoplavo nebonebo ii širokeširoke čistečiste plažeali jeje ipakipak bilobilo tužnotužnoje definitivnodefinitivno falilofalilo nekeneke ljudskostišto nikakonikako nisamnisam mogaomogao dada shvatimshvatim nitiniti dada sese izborimizborim sasa timbilo je dobrobilo je toplomislio sam nasam na plavona plavo neboplavo nebo inebo i širokei široke čisteširoke čiste plažeali je ipakje ipak biloipak bilo tužnobilo tužnotu je definitivnoje definitivno falilodefinitivno falilo nekefalilo neke ljudskostišto nikako nisamnikako nisam mogaonisam mogao damogao da shvatimda shvatim nitishvatim niti daniti da seda se izborimse izborim saizborim sa tim

Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Na što god se odlučio, morat ću učiniti ja, sam. Bilo da oprostim, bilo da namirim.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.