Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.


bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako
aristotelbilokomožepostatiljuttolakoaliseljutitinapravuosobupravovrijemesvrhupravinačinnijesvačijojmoćilakobilo koko možemože postatipostati ljutje lakoali sese ljutitiljutiti nana pravupravu osobuosobu iu pravopravo vrijemevrijeme iu pravupravu svrhuna pravipravi načinnije uu svačijojsvačijoj moćimoći ii nijenije lakobilo ko možeko može postatimože postati ljutali se ljutitise ljutiti naljutiti na pravuna pravu osobupravu osobu iosobu i ui u pravou pravo vrijemepravo vrijeme ivrijeme i ui u pravuu pravu svrhua na pravina pravi načinnačin to nijenije u svačijoju svačijoj moćisvačijoj moći imoći i nijei nije lako

Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. -Jovan Dučić
ena-esto-lako-daje-ali-se-lako-ne-zaljubljuje
Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba. -Gloria Steinem
mnogi-ljudi-trae-pravu-osobu-umjesto-da-pokuaju-da-budu-prava-osoba
Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami pokušaju biti prava osoba. -Ljubavne poslovice
previe-ljudi-trai-pravu-osobu-umjesto-da-sami-pokuaju-biti-prava-osoba