Bilo je noći kad mi je trebao baš neko ko ne pita ništa, a ume sve…


bilo-noi-kad-mi-trebao-ba-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
bilonoćikadmitrebaobanekokonepitanitaumesve…bilo jeje noćinoći kadkad mimi jeje trebaotrebao bašbaš nekoneko koko nene pitapita ništaume sve…bilo je noćije noći kadnoći kad mikad mi jemi je trebaoje trebao baštrebao baš nekobaš neko koneko ko neko ne pitane pita ništaa ume sve…bilo je noći kadje noći kad minoći kad mi jekad mi je trebaomi je trebao bašje trebao baš nekotrebao baš neko kobaš neko ko neneko ko ne pitako ne pita ništabilo je noći kad mije noći kad mi jenoći kad mi je trebaokad mi je trebao bašmi je trebao baš nekoje trebao baš neko kotrebao baš neko ko nebaš neko ko ne pitaneko ko ne pita ništa

Bilo je noći kada mi je baš trebao neko,  ko ne pita ništa, a ume sve.
bilo-noi-kada-mi-ba-trebao-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
svi mi koji mrzimo kad nas neko doda na face,i pita,sory se mi znamo :)
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nas-neko-doda-na-facei-pitasory-se-mi-znamo
Onaj osecaj kad vas neko pita Sta ima novo? a ne zna ni sta ima staro.
onaj-osecaj-kad-vas-neko-pita-sta-ima-novo-a-ne-zna-sta-ima-staro
Ali ja sam baš mislio da je to dovoljan dokaz pravednosti kad neko ne želi da čini nepravdu. -Sokrat
ali-ja-sam-ba-mislio-da-to-dovoljan-dokaz-pravednosti-kad-neko-ne-eli-da-ini-nepravdu
Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi