Bilo je noći kada mi je baš trebao neko,  ko ne pita ništa, a ume sve.


bilo-noi-kada-mi-ba-trebao-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
bilonoćikadamibatrebaonekokonepitanitaumesvebilo jeje noćinoći kadakada mimi jeje bašbaš trebaotrebao nekonekokoko nene pitapita ništaume svebilo je noćije noći kadanoći kada mikada mi jemi je bašje baš trebaobaš trebao nekotrebao nekoko neko ne pitane pita ništaa ume svebilo je noći kadaje noći kada minoći kada mi jekada mi je bašmi je baš trebaoje baš trebao nekobaš trebao nekoko ne pitako ne pita ništabilo je noći kada mije noći kada mi jenoći kada mi je baškada mi je baš trebaomi je baš trebao nekoje baš trebao nekoko ne pita ništa

Bilo je noći kad mi je trebao baš neko ko ne pita ništa, a ume sve…
bilo-noi-kad-mi-trebao-ba-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
Svi mi koji mrzimo kada nas neko doda na face i onda pita:  Sry se mi znamo? x) -.-
svi-mi-koji-mrzimo-kada-nas-neko-doda-na-face-i-onda-pita-sry-se-mi-znamo-x
Stid kada nestane ne ume da se vrati. -Tacit
stid-kada-nestane-ne-ume-da-se-vrati
Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni. -Milica Jakovljević MIR-JAM
umorila-sam-se-od-brige-za-druge-bilo-bi-fino-da-za-promjenu-neko-pone-da-brine-i-o-meni
svi mi koji mrzimo kad nas neko doda na face,i pita,sory se mi znamo :)
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nas-neko-doda-na-facei-pitasory-se-mi-znamo
Bilo je neko proleće, koje nije išlo uz jesen koju je izabrala za svoj način života. Zaboravila je da se smeje glasno. -Đorđe Balašević
bilo-neko-prolee-koje-nije-ilo-uz-jesen-koju-izabrala-za-svoj-nain-ivota-zaboravila-da-se-smeje-glasno