Bilo je osam sati ujutro, vreme kada pijanice pokušavaju da ili zaborave ko su, ili da se sete gde žive.


bilo-osam-sati-ujutro-vreme-kada-pijanice-pokuavaju-da-ili-zaborave-ko-su-ili-da-se-sete-gde-ive
teri pračetbiloosamsatiujutrovremekadapijanicepokuavajudailizaboravekosusesetegdeživebilo jeje osamosam satisati ujutrovreme kadakada pijanicepijanice pokušavajupokušavaju dada iliili zaboravezaborave koko suili dada sese setesete gdegde živebilo je osamje osam satiosam sati ujutrovreme kada pijanicekada pijanice pokušavajupijanice pokušavaju dapokušavaju da ilida ili zaboraveili zaborave kozaborave ko suili da seda se setese sete gdesete gde živebilo je osam satije osam sati ujutrovreme kada pijanice pokušavajukada pijanice pokušavaju dapijanice pokušavaju da ilipokušavaju da ili zaboraveda ili zaborave koili zaborave ko suili da se seteda se sete gdese sete gde živebilo je osam sati ujutrovreme kada pijanice pokušavaju dakada pijanice pokušavaju da ilipijanice pokušavaju da ili zaboravepokušavaju da ili zaborave koda ili zaborave ko suili da se sete gdeda se sete gde žive

Slobodno vreme većine ljudi ispunjeno je ili čulnim uživanjima i ludorijama ili dosadom i tupošću. -Artur Šopenhauer
slobodno-vreme-veine-ljudi-ispunjeno-ili-ulnim-uivanjima-i-ludorijama-ili-dosadom-i-tupou