Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati.


bilo-to-jednom-davno-u-ivotu-jo-lepom-moda-mi-se-inio-teak-tada-ali-kad-mislim-o-njemu-ovoga-mesta-eleo-bih-da-se-vrati
meša selimovićbilotojednomdavnoživotujolepommoždamisečiniotežaktadaalikadmislimnjemuovogamestaželeobihdavratibilo jeu životuživotu jošjoš lepommožda mimi sese činiočinio težaktežak tadaali kadkad mislimmislim oo njemunjemu sasa ovogaovoga mestaželeo bihbih dada sese vratije to jednomu životu jošživotu još lepommožda mi semi se činiose činio težakčinio težak tadaali kad mislimkad mislim omislim o njemuo njemu sanjemu sa ovogasa ovoga mestaželeo bih dabih da seda se vratibilo je to jednomu životu još lepommožda mi se činiomi se činio težakse činio težak tadaali kad mislim okad mislim o njemumislim o njemu sao njemu sa ovoganjemu sa ovoga mestaželeo bih da sebih da se vratimožda mi se činio težakmi se činio težak tadaali kad mislim o njemukad mislim o njemu samislim o njemu sa ovogao njemu sa ovoga mestaželeo bih da se vrati

Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu. -Paulo Koeljo
kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i
Aj vrati se još jednom nisi me dobro odmerila.
aj-vrati-se-jo-jednom-nisi-me-dobro-odmerila
Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom. -Đorđe Balašević
koga-izdati-kad-mi-ostane-da-biram-izmeu-nas-dvoje-i-alim-ali-prestar-sam-da-bih-izdao-sebe-jo-jednom
Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre toga -Stiven Hoking
ne-bojim-se-smrti-ali-mi-se-i-ne-uri-da-umrem-postoji-mnogo-stvari-koje-bih-eleo-uiniti-pre-toga