Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.


bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Čarls bukovskibiosamaliretkousamljenutoliosvojužeđnaizvorusamogsebetovinobilodobronajboljekojeikadpiobio samsam samsam aliali retkoretko usamljenutolio samsam svojusvoju žeđžeđ nana izvoruizvoru samogsamog sebesebe ije vinovino bilobilo dobronajbolje kojekoje samsam ikadikad piobio sam samsam sam alisam ali retkoali retko usamljenutolio sam svojusam svoju žeđsvoju žeđ nažeđ na izvoruna izvoru samogizvoru samog sebesamog sebe ii to jeje vino bilovino bilo dobronajbolje koje samkoje sam ikadsam ikad piobio sam sam alisam sam ali retkosam ali retko usamljenutolio sam svoju žeđsam svoju žeđ nasvoju žeđ na izvoružeđ na izvoru samogna izvoru samog sebeizvoru samog sebe isebe i to jei to je vinoje vino bilo dobronajbolje koje sam ikadkoje sam ikad piobio sam sam ali retkosam sam ali retko usamljenutolio sam svoju žeđ nasam svoju žeđ na izvorusvoju žeđ na izvoru samogžeđ na izvoru samog sebena izvoru samog sebe isamog sebe i to jesebe i to je vinoi to je vino bilonajbolje koje sam ikad pio

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje. -Frida Kalo
slikala-sam-sebe-jer-sam-preesto-sama-i-jer-sam-predmet-kojeg-poznajem-najbolje
Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga