Bio je to jedan od onih martovskih dana kada sunce sija i peče, a puše leden vjetar; kada je ljeto na svjetlu, a zima u sjenci.


bio-to-jedan-od-onih-martovskih-dana-kada-sunce-sija-i-pee-a-pue-leden-vjetar-kada-ljeto-na-svjetlu-a-zima-u-sjenci
Čarls dikensbiotojedanodonihmartovskihdanakadasuncesijapečepueledenvjetarljetonasvjetluzimasjencibio jejedan odod onihonih martovskihmartovskih danadana kadakada suncesunce sijasija ii pečepuše ledenleden vjetarkada jeje ljetoljeto nana svjetluzima uu sjencije to jedanjedan od onihod onih martovskihonih martovskih danamartovskih dana kadadana kada suncekada sunce sijasunce sija isija i pečea puše ledenpuše leden vjetarkada je ljetoje ljeto naljeto na svjetlua zima uzima u sjencibio je to jedanje to jedan odjedan od onih martovskihod onih martovskih danaonih martovskih dana kadamartovskih dana kada suncedana kada sunce sijakada sunce sija isunce sija i pečea puše leden vjetarkada je ljeto naje ljeto na svjetlua zima u sjencibio je to jedan odje to jedan od onihjedan od onih martovskih danaod onih martovskih dana kadaonih martovskih dana kada suncemartovskih dana kada sunce sijadana kada sunce sija ikada sunce sija i pečekada je ljeto na svjetlu

Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe. -Frida Kalo
ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe
Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi. -Frenk Sinatra
nisam-jedan-od-onih-komplikovanih-ne-traim-tajnu-ivota-ja-samo-iz-dana-u-dan-uzimam-ono-to-dolazi