Bio je to jedan od onih martovskih dana kada sunce sija i peče, a puše leden vjetar; kada je ljeto na svjetlu, a zima u sjenci.


bio-to-jedan-od-onih-martovskih-dana-kada-sunce-sija-i-pee-a-pue-leden-vjetar-kada-ljeto-na-svjetlu-a-zima-u-sjenci
Čarls dikensbiotojedanodonihmartovskihdanakadasuncesijapečepueledenvjetarljetonasvjetluzimasjencibio jejedan odod onihonih martovskihmartovskih danadana kadakada suncesunce sijasija ii pečepuše ledenleden vjetarkada jeje ljetoljeto nana svjetluzima uu sjencije to jedanjedan od onihod onih martovskihonih martovskih danamartovskih dana kadadana kada suncekada sunce sijasunce sija isija i pečea puše ledenpuše leden vjetarkada je ljetoje ljeto naljeto na svjetlua zima uzima u sjencibio je to jedanje to jedan odjedan od onih martovskihod onih martovskih danaonih martovskih dana kadamartovskih dana kada suncedana kada sunce sijakada sunce sija isunce sija i pečea puše leden vjetarkada je ljeto naje ljeto na svjetlua zima u sjencibio je to jedan odje to jedan od onihjedan od onih martovskih danaod onih martovskih dana kadaonih martovskih dana kada suncemartovskih dana kada sunce sijadana kada sunce sija ikada sunce sija i pečekada je ljeto na svjetlu

Imao sam utisak da proživljavam jedan nezaboravan trenutak u svom životu - jedan od onih čarobnih trenutaka kojih obično postajemo svesni tek kada prođu. Bio sam prisutan tamo celim svojim bićem - bez prošlosti i bez budućnosti - uronjen u to jutro, tu muziku, tu milinu, tu neočekivanu molitvu. Dospeo sam u stanje obožavanja, ekstaze, blagodarnosti što se nalazim na ovom svetu.Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...Kad sunce sija i na groblju je veselo.Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi.