Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug.


biti-dijegova-ena-najudnija-stvar-na-svetuputam-ga-da-se-igra-braka-drugim-enama-dijego-nije-iji-mu-i-nikad-nee-bitiali-sjajan-drug
frida kalobitidijegovaženanajčudnijastvarnasvetuputamgadaseigrabrakadrugimženamadijegonijeničijimužnikadnećebitialisjajandrugbiti dijegovadijegova ženažena jeje najčudnijanajčudnija stvarstvar naga dada sese igraigra brakabraka sasa drugimdrugim ženamadijego nijenije ničijiničiji mužmuž ii nikadnikad nećeje sjajansjajan drugbiti dijegova ženadijegova žena ježena je najčudnijaje najčudnija stvarnajčudnija stvar naga da seda se igrase igra brakaigra braka sabraka sa drugimsa drugim ženamadijego nije ničijinije ničiji mužničiji muž imuž i nikadi nikad nećeje sjajan drug

Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i- nema ga. -Marlen Ditrih
idealan-mu-onaj-koji-ne-pije-ne-karta-se-ne-okree-se-za-drugim-enama-ne-prepire-se-i-nema-ga
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D
kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d