Biti čovek znači sumnjati i uprkos tome nastaviti svoj put.


biti-ovek-znai-sumnjati-i-uprkos-tome-nastaviti-svoj-put
paulo koeljobitičovekznačisumnjatiuprkostomenastavitisvojputbiti čovekčovek značiznači sumnjatisumnjati ii uprkosuprkos tometome nastavitinastaviti svojsvoj putbiti čovek značičovek znači sumnjatiznači sumnjati isumnjati i uprkosi uprkos tomeuprkos tome nastavititome nastaviti svojnastaviti svoj putbiti čovek znači sumnjatičovek znači sumnjati iznači sumnjati i uprkossumnjati i uprkos tomei uprkos tome nastavitiuprkos tome nastaviti svojtome nastaviti svoj putbiti čovek znači sumnjati ičovek znači sumnjati i uprkosznači sumnjati i uprkos tomesumnjati i uprkos tome nastavitii uprkos tome nastaviti svojuprkos tome nastaviti svoj put

Biti čovek znači biti odgovoran.Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću.Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa... Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno.Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa… Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno.Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao.Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.