Biti rođen u pačijem gnezdu i nije toliko loše osim ako ste se izlegli iz labuđeg jajeta.


biti-ro-u-paijem-gnezdu-i-nije-toliko-loe-osim-ako-ste-se-izlegli-iz-labueg-jajeta
hans kristijan andersenbitirođenpačijemgnezdunijetolikoloeosimakosteseizlegliizlabuđegjajetabiti rođenrođen uu pačijempačijem gnezdugnezdu ii nijenije tolikotoliko lošeloše osimosim akoako steste sese izlegliizlegli iziz labuđeglabuđeg jajetabiti rođen urođen u pačijemu pačijem gnezdupačijem gnezdu ignezdu i nijei nije tolikonije toliko lošetoliko loše osimloše osim akoosim ako steako ste seste se izleglise izlegli izizlegli iz labuđegiz labuđeg jajetabiti rođen u pačijemrođen u pačijem gnezduu pačijem gnezdu ipačijem gnezdu i nijegnezdu i nije tolikoi nije toliko lošenije toliko loše osimtoliko loše osim akološe osim ako steosim ako ste seako ste se izlegliste se izlegli izse izlegli iz labuđegizlegli iz labuđeg jajetabiti rođen u pačijem gnezdurođen u pačijem gnezdu iu pačijem gnezdu i nijepačijem gnezdu i nije tolikognezdu i nije toliko lošei nije toliko loše osimnije toliko loše osim akotoliko loše osim ako steloše osim ako ste seosim ako ste se izlegliako ste se izlegli izste se izlegli iz labuđegse izlegli iz labuđeg jajeta

Biti rodjen u pačijem gnezdu i nije toliko loše osim ako ste se izlegli iz labudovog jajeta. -Hans Kristijan Andersen
biti-rodjen-u-paijem-gnezdu-i-nije-toliko-loe-osim-ako-ste-se-izlegli-iz-labudovog-jajeta
Biti rođen je kao biti kidnapovan. A onda prodat u roblje. -Endi Vorhol
biti-ro-kao-biti-kidnapovan-a-onda-prodat-u-roblje
Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe
Bolest je smetnja telu, ali nije volji, osim ako ona sama to neće. Hromost je smetnja nogama, ali nije volji. -Epiktet
bolest-smetnja-telu-ali-nije-volji-osim-ako-ona-sama-to-nee-hromost-smetnja-nogama-ali-nije-volji