Bitka je najveličanstvenije takmičenje u kome ljudsko biće može učestvovati. Ona donosi ono što je najbolje, uklanja sve što je loše. Svi ljudi se boje bitke. Kukavica je onaj koji dopusti da osećaj straha nadvlada osećaj dužnosti. Dužnost je osnova muškosti.


bitka-najvelianstvenije-takmienjeu-kome-ljudsko-bie-moe-uestvovati-ona-donosi-ono-to-najbolje-uklanja-sve-to-loe-svi-ljudi-se-boje-bitke-kukavica
džordž smit patonbitkanajveličanstvenijetakmičenje ukomeljudskobićemožeučestvovationadonosionotonajboljeuklanjasveloesviljudisebojebitkekukavicaonajkojidopustidaosećajstrahanadvladadužnostidužnostosnovamukostibitka jeje najveličanstvenijenajveličanstvenije takmičenje utakmičenje u komekome ljudskoljudsko bićebiće možemože učestvovationa donosidonosi onoono štošto jeje najboljeuklanja svesve štošto jeje lošesvi ljudiljudi sese bojeboje bitkekukavica jeje onajonaj kojikoji dopustidopusti dada osećajosećaj strahastraha nadvladanadvlada osećajosećaj dužnostidužnost jeje osnovaosnova muškostibitka je najveličanstvenijeje najveličanstvenije takmičenje unajveličanstvenije takmičenje u kometakmičenje u kome ljudskokome ljudsko bićeljudsko biće možebiće može učestvovationa donosi onodonosi ono štoono što ješto je najboljeuklanja sve štosve što ješto je lošesvi ljudi seljudi se bojese boje bitkekukavica je onajje onaj kojionaj koji dopustikoji dopusti dadopusti da osećajda osećaj strahaosećaj straha nadvladastraha nadvlada osećajnadvlada osećaj dužnostidužnost je osnovaje osnova muškosti

Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osećaj koji stoji u zametku svake umetnosti i nauke… -Albert Ajnstajn
najlepe-to-moemo-doiveti-ono-to-tajanstveno-to-temeljni-oseaj-koji-stoji-u-zametku-svake-umetnosti-i-nauke
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Svi ljudi žele da rađaju jer je to jedini način na koji ono što je smrtno može da učestvuje u besmrtnom. -Platon
svi-ljudi-ele-da-raaju-jer-to-jedini-nain-na-koji-ono-to-smrtno-moe-da-uestvuje-u-besmrtnom
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina