Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti.


blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
francois de la rochefoucauldblaženstvosenalaziukusunestvarimačovjeksretankaddobijeonotovolidrugismatrajudatrebavoljetiblaženstvo sese nalazinalazi uu ukusune uu stvarimai čovjekčovjek jeje sretansretan kadkad dobijedobije onoono štošto voline kadkad dobijedobije onoono štošto drugidrugi smatrajusmatraju dada trebatreba voljetiblaženstvo se nalazise nalazi unalazi u ukusua ne une u stvarimai čovjek ječovjek je sretanje sretan kadsretan kad dobijekad dobije onodobije ono štoono što volia ne kadne kad dobijekad dobije onodobije ono štoono što drugišto drugi smatrajudrugi smatraju dasmatraju da trebada treba voljetiblaženstvo se nalazi use nalazi u ukusua ne u stvarimai čovjek je sretančovjek je sretan kadje sretan kad dobijesretan kad dobije onokad dobije ono štodobije ono što volia ne kad dobijene kad dobije onokad dobije ono štodobije ono što drugiono što drugi smatrajušto drugi smatraju dadrugi smatraju da trebasmatraju da treba voljetiblaženstvo se nalazi u ukusui čovjek je sretan kadčovjek je sretan kad dobijeje sretan kad dobije onosretan kad dobije ono štokad dobije ono što volia ne kad dobije onone kad dobije ono štokad dobije ono što drugidobije ono što drugi smatrajuono što drugi smatraju dašto drugi smatraju da trebadrugi smatraju da treba voljeti

Kao što gusenice imaju boju lista na kojem leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena kad laže daje sebi izgled kakav joj treba. -Jovan Dučić
kao-to-gusenice-imaju-boju-lista-na-kojem-e-ili-kao-to-polip-dobije-boju-predmeta-za-koji-se-uhvati-i-ena-kad-e-daje-sebi-izgled-kakav-joj-treba
Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Prvi znak da jedna žena odista ljubi, to je kad se u njoj javi neodoljiva i bolna želja da dobije dete od čoveka kojeg voli. -Jovan Dučić
prvi-znak-da-jedna-ena-odista-ljubi-to-kad-se-u-njoj-javi-neodoljiva-i-bolna-elja-da-dobije-dete-od-oveka-kojeg-voli
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to