Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!


blago-svakom-ko-ima-nekog-u-svakom-danu-na-telepatskim-inama-prkosei-daljinama
blagosvakomkoimanekogdanunatelepatskimdužinamaprkosećidaljinamablago svakomsvakom koko imaima nekognekog uu svakomsvakom danuna telepatskimtelepatskim dužinamaprkoseći daljinamablago svakom kosvakom ko imako ima nekogima nekog unekog u svakomu svakom danuna telepatskim dužinamablago svakom ko imasvakom ko ima nekogko ima nekog uima nekog u svakomnekog u svakom danublago svakom ko ima nekogsvakom ko ima nekog uko ima nekog u svakomima nekog u svakom danu

Daj svakom danu šansu da bude najlepši u tvom životu. -Mark Tven
daj-svakom-danu-ansu-da-bude-najlepi-u-tvom-ivotu
Žurba u svakom poslu donosi propast. -Herodot
urba-u-svakom-poslu-donosi-propast