Bocnula me je, odgovorio sam joj na bockanje i onda je sacuvala bockanje za uspomenu i vise se nije javljala :/


bocnula-me-odgovorio-sam-joj-na-bockanje-i-onda-sacuvala-bockanje-za-uspomenu-i-vise-se-nije-javljala
bocnulameodgovoriosamjojnabockanjeondasacuvalazauspomenuvisesenijejavljalabocnula meme jeodgovorio samsam jojjoj nana bockanjebockanje ii ondaonda jeje sacuvalasacuvala bockanjebockanje zaza uspomenuuspomenu ii visevise sese nijenije javljalabocnula me jeodgovorio sam jojsam joj najoj na bockanjena bockanje ibockanje i ondai onda jeonda je sacuvalaje sacuvala bockanjesacuvala bockanje zabockanje za uspomenuza uspomenu iuspomenu i visei vise sevise se nijese nije javljalaodgovorio sam joj nasam joj na bockanjejoj na bockanje ina bockanje i ondabockanje i onda jei onda je sacuvalaonda je sacuvala bockanjeje sacuvala bockanje zasacuvala bockanje za uspomenubockanje za uspomenu iza uspomenu i viseuspomenu i vise sei vise se nijevise se nije javljalaodgovorio sam joj na bockanjesam joj na bockanje ijoj na bockanje i ondana bockanje i onda jebockanje i onda je sacuvalai onda je sacuvala bockanjeonda je sacuvala bockanje zaje sacuvala bockanje za uspomenusacuvala bockanje za uspomenu ibockanje za uspomenu i viseza uspomenu i vise seuspomenu i vise se nijei vise se nije javljala

Devojka mi poslala u poruci Napali me. ;), a ja joj odgovorio Ko te je napao?. :D
devojka-mi-poslala-u-poruci-napali-me-a-ja-joj-odgovorio-ko-te-napao-d
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)
htela-da-joj-poklonim-ceo-svet-ja-sam-to-i-ucinio-poklonio-sam-joj-globus