Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD


boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd
božeakomenemožeučinitimravombarudebljajsveostale…xdako meme nene možešmožeš učinitiučiniti mršavombar udebljajudebljaj svesve ostale…xdako me neme ne možešne možeš učinitimožeš učiniti mršavombar udebljaj sveudebljaj sve ostale…xdako me ne možešme ne možeš učinitine možeš učiniti mršavombar udebljaj sve ostale…xdako me ne možeš učinitime ne možeš učiniti mršavom

Ako možeš, ne padaj u tugu, a ako ne možeš, onda je bar ne pokazuj.Ako i ne možeš baš sve učiniti, ipak nemoj sve ostaviti.Demokratija je najlošija forma države ako izuzmemo sve ostale.Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti.Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.