Bog je beskrajna sfera čije je središte svugdje, a periferija nigdje.


bog-beskrajna-sfera-ije-sredite-svugdje-a-periferija-nigdje
aurelije augustinbogbeskrajnasferačijesreditesvugdjeperiferijanigdjebog jeje beskrajnabeskrajna sferasfera čiječije jeje središtesredište svugdjeperiferija nigdjebog je beskrajnaje beskrajna sferabeskrajna sfera čijesfera čije ječije je središteje središte svugdjea periferija nigdjebog je beskrajna sferaje beskrajna sfera čijebeskrajna sfera čije jesfera čije je središtečije je središte svugdjebog je beskrajna sfera čijeje beskrajna sfera čije jebeskrajna sfera čije je središtesfera čije je središte svugdje

Jugoslavija je nekada bila nesvrstana zemlja, jer se nigdje nije htjela svrstati, a BiH je danas nesvrstana jer je nigdje ne mogu svrstati.I noću i danju siromah je svugdje siguran.Znanje je blago koje svog vlasnika svugdje prati.Sreća je uvijek i svugdje prisutna. Treba samo biti tu.Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji.Niko ne mora ići nigdje. Svi smo već tamo, kad bismo to barem znali..