Bog nije mogao biti svugde, pa je stvorio majku.


bog-nije-mogao-biti-svugde-pa-stvorio-majku
jevrejska poslovicabognijemogaobitisvugdepastvoriomajkubog nijenije mogaomogao bitibiti svugdepa jeje stvoriostvorio majkubog nije mogaonije mogao bitimogao biti svugdepa je stvorioje stvorio majkubog nije mogao bitinije mogao biti svugdepa je stvorio majkubog nije mogao biti svugde

Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.Bog je prvo sebi bradu stvorio.Bog je stvorio žene samo da bi ukrotio muškarce.Bog je stvorio magarca da bi čovek imao sa kim da se poredi.Vernike je stvorio Bog, za razliku od ateista koji su postali od majmuna.