Bog je stvorio magarca da bi čovek imao sa kim da se poredi.


bog-stvorio-magarca-da-bi-ovek-imao-kim-da-se-poredi
hajnrih hajnebogstvoriomagarcadabičovekimaokimseporedibog jeje stvoriostvorio magarcamagarca dada bibi čovekčovek imaoimao sasa kimkim dada sese poredibog je stvorioje stvorio magarcastvorio magarca damagarca da bida bi čovekbi čovek imaočovek imao saimao sa kimsa kim dakim da seda se poredibog je stvorio magarcaje stvorio magarca dastvorio magarca da bimagarca da bi čovekda bi čovek imaobi čovek imao sačovek imao sa kimimao sa kim dasa kim da sekim da se poredibog je stvorio magarca daje stvorio magarca da bistvorio magarca da bi čovekmagarca da bi čovek imaoda bi čovek imao sabi čovek imao sa kimčovek imao sa kim daimao sa kim da sesa kim da se poredi

Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.Bog je prvo sebi bradu stvorio.Bog je stvorio žene samo da bi ukrotio muškarce.Uvek sam bio usamljenik, nisam ni sa kim izlazio, niti sam imao prijatelje.Bog nije mogao biti svugde, pa je stvorio majku.Vernike je stvorio Bog, za razliku od ateista koji su postali od majmuna.