Bogat vjećno traži sreću u novcu, ali bez uspjeha, dok je drugom miris ruže dovoljan da ga usreći za cio dan.


bogat-vjeno-trai-sreu-u-novcu-ali-bez-uspjeha-dok-drugom-miris-rue-dovoljan-da-ga-usrei-za-cio-dan
poslovice korisnikabogatvjećnotražisrećunovcualibezuspjehadokdrugommirisružedovoljandagausrećizaciodanbogat vjećnovjećno tražitraži srećusreću uu novcuali bezbez uspjehadok jeje drugomdrugom mirismiris ružeruže dovoljandovoljan dada gaga usrećiusreći zaza ciocio danbogat vjećno traživjećno traži srećutraži sreću usreću u novcuali bez uspjehadok je drugomje drugom mirisdrugom miris ružemiris ruže dovoljanruže dovoljan dadovoljan da gada ga usrećiga usreći zausreći za cioza cio danbogat vjećno traži srećuvjećno traži sreću utraži sreću u novcudok je drugom mirisje drugom miris ružedrugom miris ruže dovoljanmiris ruže dovoljan daruže dovoljan da gadovoljan da ga usrećida ga usreći zaga usreći za ciousreći za cio danbogat vjećno traži sreću uvjećno traži sreću u novcudok je drugom miris ružeje drugom miris ruže dovoljandrugom miris ruže dovoljan damiris ruže dovoljan da garuže dovoljan da ga usrećidovoljan da ga usreći zada ga usreći za cioga usreći za cio dan

Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled. -Arčibald Rajs
ne-klanjajte-se-vie-novcu-do-zemlje-novac-ne-donosi-sreu-ugled
Trenutak je dovoljan da se nekog upozna, trenutak je dovoljan da se nekog zavoli, ali ni vječnost nije dovoljna da se zaboravi ono što trenutak stvori. -Narodne poslovice
trenutak-dovoljan-da-se-nekog-upozna-trenutak-dovoljan-da-se-nekog-zavoli-ali-vjenost-nije-dovoljna-da-se-zaboravi-ono-to-trenutak-stvori
Potrebna nam je 1 minuta da se dogovorimo za pijančenje, 1 sat da se napijemo, 1 dan da se otreznimo, a celi život nije dovoljan da prepričavamo uspomene koje ...
potrebna-nam-1-minuta-da-se-dogovorimo-za-pijanenje-1-sat-da-se-napijemo-1-dan-da-se-otreznimo-a-celi-ivot-nije-dovoljan-da-prepriavamo-uspomene-koje
Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže. -Konfučije
ima-ih-to-plau-to-rue-imaju-trnje-ti-se-veseli-to-trnje-ima-rue
Vidjeli su se jedan jedini put, a već su bili potrebni jedno drugom. Šta bi se tek desilo kad bi nastavili da se sreću. -Paulo Koeljo
vidjeli-su-se-jedan-jedini-put-a-ve-su-bili-potrebni-jedno-drugom-bi-se-tek-desilo-kad-bi-nastavili-da-se-sreu