Bogati nas toliko ne ushićuju svojim vlasništvom, koliko nas muče svojim gubitkom.


bogati-nas-toliko-ne-ushiuju-svojim-vlasnitvom-koliko-nas-mue-svojim-gubitkom
epikurbogatinastolikoneushićujusvojimvlasnitvomkolikomučegubitkombogati nasnas tolikotoliko nene ushićujuushićuju svojimsvojim vlasništvomkoliko nasnas mučemuče svojimsvojim gubitkombogati nas tolikonas toliko netoliko ne ushićujune ushićuju svojimushićuju svojim vlasništvomkoliko nas mučenas muče svojimmuče svojim gubitkombogati nas toliko nenas toliko ne ushićujutoliko ne ushićuju svojimne ushićuju svojim vlasništvomkoliko nas muče svojimnas muče svojim gubitkombogati nas toliko ne ushićujunas toliko ne ushićuju svojimtoliko ne ushićuju svojim vlasništvomkoliko nas muče svojim gubitkom

Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. -Zoran Đinđić
da-bi-se-promenila-srbija-svako-od-nas-mora-malo-da-se-promeni-u-svom-pristupu-problemima-u-svom-mentalitetu-u-svojim-radnim-navikama
Gradovi su poznatiji po svojim crkvama, nego po svojim sveštenicima. -Nemačka poslovica
gradovi-su-poznatiji-po-svojim-crkvama-nego-po-svojim-svetenicima
Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner. -Nelson Mandela
ako-eli-sklopiti-mir-svojim-neprijateljem-onda-mora-razgovarati-svojim-neprijateljem-tako-ti-on-postaje-partner
Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored