Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.


bogati-za-sebe-ostavljaju-prekomjerne-rezerve-stvari-koje-im-nisu-potrebne-dok-milioni-ive-na-rubu-gladi-ako-bi-svako-ograniio-svoj-posjed-samo-na-ono
mahatma gandibogatizasebeostavljajuprekomjernerezervestvarikojeimnisupotrebnedokmilioniživenarubugladiakobisvakoograničiosvojposjedsamoonotomuzaistapotrebnonikonemoraodaživibijedisvibilizadovoljnibogati zaza sebesebe ostavljajuostavljaju prekomjerneprekomjerne rezerverezerve stvaristvari kojekoje imim nisunisu potrebnedok milionimilioni živežive nana ruburubu gladiako bibi svakosvako ograničioograničio svojsvoj posjedposjed samosamo nana onoono štošto mumu jeje zaistazaista potrebnoniko nene bibi moraomorao dada živiživi uu bijedibijedi ii svisvi bibi bilibili zadovoljnibogati za sebeza sebe ostavljajusebe ostavljaju prekomjerneostavljaju prekomjerne rezerveprekomjerne rezerve stvarirezerve stvari kojestvari koje imkoje im nisuim nisu potrebnedok milioni živemilioni žive nažive na rubuna rubu gladiako bi svakobi svako ograničiosvako ograničio svojograničio svoj posjedsvoj posjed samoposjed samo nasamo na onona ono štoono što mušto mu jemu je zaistaje zaista potrebnoniko ne bine bi moraobi morao damorao da živida živi uživi u bijediu bijedi ibijedi i svii svi bisvi bi bilibi bili zadovoljni

Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom. -Mahatma Gandi
dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju. -Vil Smit
mnotvo-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-kako-bi-kupili-stvari-koje-im-nisu-potrebne-da-zadive-ljude-koji-im-se-ne-dopadaju
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli