Bogatima se samo čini da žive sretnije od drugih.


bogatima-se-samo-ini-da-ive-sretnije-od-drugih
poslovice korisnikabogatimasesamočinidaživesretnijeoddrugihbogatima sese samosamo činičini dada živežive sretnijesretnije odod drugihbogatima se samose samo činisamo čini dačini da živeda žive sretniježive sretnije odsretnije od drugihbogatima se samo činise samo čini dasamo čini da živečini da žive sretnijeda žive sretnije odžive sretnije od drugihbogatima se samo čini dase samo čini da živesamo čini da žive sretniječini da žive sretnije odda žive sretnije od drugih

Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.Da je i svima nama, kao ljudima i hrišćanima, jasno načelo da „zlo dobra donijeti neće“, da je „krv ljudska hrana naopaka“, stvari bi išle sretnije.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.I nebo i zemlja i hiljade drugih stvari rođene su iz postojanja, samo postojanje je rođeno iz nepostojanja.Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao.