Bol koji osećamo zbog nečije smrti ili odlaska u stvari je kukavičluk. Strah za sebe bez njega.


bol-koji-oseamo-zbog-neije-smrti-ili-odlaska-u-stvari-kukaviluk-strah-za-sebe-bez-njega
ljiljana habjanović-djurovićbolkojiosećamozbognečijesmrtiiliodlaskastvarikukavičlukstrahzasebebeznjegabol kojikoji osećamoosećamo zbogzbog nečijenečije smrtismrti iliili odlaskaodlaska uu stvaristvari jeje kukavičlukstrah zaza sebesebe bezbez njegabol koji osećamokoji osećamo zbogosećamo zbog nečijezbog nečije smrtinečije smrti ilismrti ili odlaskaili odlaska uodlaska u stvariu stvari jestvari je kukavičlukstrah za sebeza sebe bezsebe bez njegabol koji osećamo zbogkoji osećamo zbog nečijeosećamo zbog nečije smrtizbog nečije smrti ilinečije smrti ili odlaskasmrti ili odlaska uili odlaska u stvariodlaska u stvari jeu stvari je kukavičlukstrah za sebe bezza sebe bez njegabol koji osećamo zbog nečijekoji osećamo zbog nečije smrtiosećamo zbog nečije smrti ilizbog nečije smrti ili odlaskanečije smrti ili odlaska usmrti ili odlaska u stvariili odlaska u stvari jeodlaska u stvari je kukavičlukstrah za sebe bez njega

Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Svejedno da li to bila prijateljska utakmica, za poene, finale ili bilo koja druga utakmica - ja uvek igram isto. Uvek dajem svoj maksimum, prvo zbog mog tima, zbog sebe, zbog navijača, te zbog želje za pobedom.Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane.Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.Još juče, svijet je imao smisla i bez njega. A sada mi je njegovo prisustvo bilo neophodno da bih mogla da razaznam istinski sjaj stvari.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.