Bolje je biti nesretan sam nego nezadovoljan s nekim – dalekim.


bolje-biti-nesretan-sam-nego-nezadovoljan-s-nekim-dalekim
merlin monroboljebitinesretansamnegonezadovoljannekimdalekimbolje jeje bitibiti nesretannesretan samsam negonego nezadovoljannezadovoljan ss nekimnekim –– dalekimbolje je bitije biti nesretanbiti nesretan samnesretan sam negosam nego nezadovoljannego nezadovoljan snezadovoljan s nekims nekim –nekim – dalekimbolje je biti nesretanje biti nesretan sambiti nesretan sam negonesretan sam nego nezadovoljansam nego nezadovoljan snego nezadovoljan s nekimnezadovoljan s nekim –s nekim – dalekimbolje je biti nesretan samje biti nesretan sam negobiti nesretan sam nego nezadovoljannesretan sam nego nezadovoljan ssam nego nezadovoljan s nekimnego nezadovoljan s nekim –nezadovoljan s nekim – dalekim

Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Bolje je biti onaj od koga se strahuje, nego voljen, ukoliko ne možete biti oboje istovremeno. -Nikolo Makijaveli
bolje-biti-onaj-od-koga-se-strahuje-nego-voljen-ukoliko-ne-moete-biti-oboje-istovremeno
Bolje je biti rogonja, a da niko ne zna, nego ne biti rogonja, a da svako to misli. -Španska poslovica
bolje-biti-rogonja-a-da-niko-ne-zna-nego-ne-biti-rogonja-a-da-svako-to-misli