Bolje je biti odrezanog jezika, gluh i nijem u kutu samovati, nego u halu čovjeka koji svoj jezik ne može obuzdati.


bolje-biti-odrezanog-jezika-gluh-i-nijem-u-kutu-samovati-nego-u-halu-ovjeka-koji-svoj-jezik-ne-moe-obuzdati
sadiboljebitiodrezanogjezikagluhnijemkutusamovatinegohalučovjekakojisvojjeziknemožeobuzdatibolje jeje bitibiti odrezanogodrezanog jezikagluh ii nijemnijem uu kutukutu samovatinego uu haluhalu čovjekačovjeka kojikoji svojsvoj jezikjezik nene možemože obuzdatibolje je bitije biti odrezanogbiti odrezanog jezikagluh i nijemi nijem unijem u kutuu kutu samovatinego u haluu halu čovjekahalu čovjeka kojičovjeka koji svojkoji svoj jeziksvoj jezik nejezik ne možene može obuzdatibolje je biti odrezanogje biti odrezanog jezikagluh i nijem ui nijem u kutunijem u kutu samovatinego u halu čovjekau halu čovjeka kojihalu čovjeka koji svojčovjeka koji svoj jezikkoji svoj jezik nesvoj jezik ne možejezik ne može obuzdatibolje je biti odrezanog jezikagluh i nijem u kutui nijem u kutu samovatinego u halu čovjeka kojiu halu čovjeka koji svojhalu čovjeka koji svoj jezikčovjeka koji svoj jezik nekoji svoj jezik ne možesvoj jezik ne može obuzdati

Za mene, muzika je zabava-šta drugo može biti? Zapravo, to je jedini jezik za koji znam da je univerzalan. -Rej Čarls
za-mene-muzika-zabava-drugo-moe-biti-zapravo-to-jedini-jezik-za-koji-znam-da-univerzalan
Oni koji obuzdavaju svoje želje čine to jer su im želje dovoljno slabe da ih se može obuzdati. -William Blake
oni-koji-obuzdavaju-svoje-elje-ine-to-jer-su-im-elje-dovoljno-slabe-da-ih-se-moe-obuzdati
Bolje je biti onaj od koga se strahuje, nego voljen, ukoliko ne možete biti oboje istovremeno. -Nikolo Makijaveli
bolje-biti-onaj-od-koga-se-strahuje-nego-voljen-ukoliko-ne-moete-biti-oboje-istovremeno
Ljubav je jezik koji slep može videti, a gluv čuti. -Mark Tven
ljubav-jezik-koji-slep-moe-videti-a-gluv-uti