Bolje je boriti se i gubiti bitku nego nikada se ne izboriti.


bolje-boriti-se-i-gubiti-bitku-nego-nikada-se-ne-izboriti
hegelboljeboritisegubitibitkunegonikadaneizboritibolje jeje boritiboriti sese ii gubitigubiti bitkubitku negonego nikadanikada sese nene izboritibolje je boritije boriti seboriti se ise i gubitii gubiti bitkugubiti bitku negobitku nego nikadanego nikada senikada se nese ne izboritibolje je boriti seje boriti se iboriti se i gubitise i gubiti bitkui gubiti bitku negogubiti bitku nego nikadabitku nego nikada senego nikada se nenikada se ne izboritibolje je boriti se ije boriti se i gubitiboriti se i gubiti bitkuse i gubiti bitku negoi gubiti bitku nego nikadagubiti bitku nego nikada sebitku nego nikada se nenego nikada se ne izboriti

Ljudi će se jače boriti za svoje interese nego za svoja prava. -Napoleon Bonaparta
ljudi-e-se-jae-boriti-za-svoje-interese-nego-za-svoja-prava
Protiv smišljenog nasilja se mora boriti jače nego protiv vatre. -Heraklit
protiv-smiljenog-nasilja-se-mora-boriti-jae-nego-protiv-vatre
Nemojte gubiti nadu, jer je za srecu potrebno jako malo… Oko pola grama :))
nemojte-gubiti-nadu-jer-za-srecu-potrebno-jako-malo-oko-pola-grama