Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču!


bolje-i-koliba-od-slame-u-kojoj-se-od-srca-smeju-nego-palata-od-mermera-u-kojoj-svi-plau
kineske posloviceboljekolibaodslamekojojsesrcasmejunegopalatamermerasviplačubolje jei kolibakoliba odod slameslame uu kojojkojoj sese odod srcasrca smejunego palatapalata odod mermeramermera uu kojojkojoj svisvi plačubolje je ije i kolibai koliba odkoliba od slameod slame uslame u kojoju kojoj sekojoj se odse od srcaod srca smejunego palata odpalata od mermeraod mermera umermera u kojoju kojoj svikojoj svi plačubolje je i kolibaje i koliba odi koliba od slamekoliba od slame uod slame u kojojslame u kojoj seu kojoj se odkojoj se od srcase od srca smejunego palata od mermerapalata od mermera uod mermera u kojojmermera u kojoj sviu kojoj svi plačubolje je i koliba odje i koliba od slamei koliba od slame ukoliba od slame u kojojod slame u kojoj seslame u kojoj se odu kojoj se od srcakojoj se od srca smejunego palata od mermera upalata od mermera u kojojod mermera u kojoj svimermera u kojoj svi plaču

Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera.Prokleta njiva, na kojoj klas ne ostaje.Najbolje je hvaljena ona žena o kojoj se ne govori.