Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču!


bolje-i-koliba-od-slame-u-kojoj-se-od-srca-smeju-nego-palata-od-mermera-u-kojoj-svi-plau
kineske posloviceboljekolibaodslamekojojsesrcasmejunegopalatamermerasviplačubolje jei kolibakoliba odod slameslame uu kojojkojoj sese odod srcasrca smejunego palatapalata odod mermeramermera uu kojojkojoj svisvi plačubolje je ije i kolibai koliba odkoliba od slameod slame uslame u kojoju kojoj sekojoj se odse od srcaod srca smejunego palata odpalata od mermeraod mermera umermera u kojoju kojoj svikojoj svi plačubolje je i kolibaje i koliba odi koliba od slamekoliba od slame uod slame u kojojslame u kojoj seu kojoj se odkojoj se od srcase od srca smejunego palata od mermerapalata od mermera uod mermera u kojojmermera u kojoj sviu kojoj svi plačubolje je i koliba odje i koliba od slamei koliba od slame ukoliba od slame u kojojod slame u kojoj seslame u kojoj se odu kojoj se od srcakojoj se od srca smejunego palata od mermera upalata od mermera u kojojod mermera u kojoj svimermera u kojoj svi plaču

Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom. -Aristotel
jedina-stabilna-drava-ona-u-kojoj-su-svi-mukarci-jednaki-pred-zakonom
Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera. -Martin Luter King
imam-san-da-e-moje-etvoro-dece-jednoga-dana-iveti-u-naciji-u-kojoj-niko-o-njima-nee-donositi-sud-na-osnovu-boje-koe-nego-na-osnovu-njihovog-karaktera