Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca.


bolje-iveti-makar-i-jedan-dan-kao-lav-nego-stotinu-godina-kao-ovca
italijanske poslovicebolježivetimakarjedandankaolavnegostotinugodinaovcabolje jeje živetiživeti makarmakar ii jedanjedan dandan kaokao lavnego stotinustotinu godinagodina kaokao ovcabolje je živetije živeti makarživeti makar imakar i jedani jedan danjedan dan kaodan kao lavnego stotinu godinastotinu godina kaogodina kao ovcabolje je živeti makarje živeti makar iživeti makar i jedanmakar i jedan dani jedan dan kaojedan dan kao lavnego stotinu godina kaostotinu godina kao ovcabolje je živeti makar ije živeti makar i jedanživeti makar i jedan danmakar i jedan dan kaoi jedan dan kao lavnego stotinu godina kao ovca

Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.Teži je jedan kilogram bola, nego stotinu kilograma radosti.I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.