Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama.


bolje-na-ovom-svetu-ii-na-takama-nego-na-onom-u-koijama
portugalske posloviceboljenaovomsvetuićitakamanegoonomkočijamabolje jeje nana ovomovom svetusvetu ićiići nana štakamanego nana onomonom uu kočijamabolje je naje na ovomna ovom svetuovom svetu ićisvetu ići naići na štakamanego na onomna onom uonom u kočijamabolje je na ovomje na ovom svetuna ovom svetu ićiovom svetu ići nasvetu ići na štakamanego na onom una onom u kočijamabolje je na ovom svetuje na ovom svetu ićina ovom svetu ići naovom svetu ići na štakamanego na onom u kočijama

Svakom čoveku, koji misli da može tumačiti i poučavati stvari o onom svetu, Bog će se nasmejati.Dobrota je u ovom svetu golo siroče.Na ovom se svetu može biti samo na gubitku.Čudno je to na ovom svetu; čovek ostavlja sreću da bi jurio za bogastvom.Ako želite biti srećni na ovom svetu onda budite korisni.Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada.