Bolje je prokockati svoju mladost nego ne učiniti s njom baš ništa.


bolje-prokockati-svoju-mladost-nego-ne-uiniti-s-njom-ba
alber kamiboljeprokockatisvojumladostnegoneučinitinjombanitabolje jeje prokockatiprokockati svojusvoju mladostmladost negonego nene učinitiučiniti ss njomnjom bašbaš ništabolje je prokockatije prokockati svojuprokockati svoju mladostsvoju mladost negomladost nego nenego ne učinitine učiniti sučiniti s njoms njom bašnjom baš ništabolje je prokockati svojuje prokockati svoju mladostprokockati svoju mladost negosvoju mladost nego nemladost nego ne učinitinego ne učiniti sne učiniti s njomučiniti s njom bašs njom baš ništabolje je prokockati svoju mladostje prokockati svoju mladost negoprokockati svoju mladost nego nesvoju mladost nego ne učinitimladost nego ne učiniti snego ne učiniti s njomne učiniti s njom bašučiniti s njom baš ništa

Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju decu, nego to da voli njihovu majku. -Žan Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-decu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku. -Žan-Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-djecu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom ...
mnogo-lake-razabrati-zabludu-nego-otkriti-istinu-zabluda-i-na-povrini-i-s-njom-emo-lako-izai-nakraj-istina-poiva-u-dubini-tragati-za-njom