Bolje ti je da budeš slobodan od straha i da spavaš na podu, nego da imaš zlatni krevet i bogatu trpezu, a da si pun briga.


bolje-ti-da-bude-slobodan-od-straha-i-da-spava-na-podu-nego-da-ima-zlatni-krevet-i-bogatu-trpezu-a-da-pun-briga
epikurboljetidabudeslobodanodstrahaspavanapodunegoimazlatnikrevetbogatutrpezupunbrigabolje titi jeje dada budešbudeš slobodanslobodan odod strahastraha ii dada spavašspavaš nana podunego dada imašimaš zlatnizlatni krevetkrevet ii bogatubogatu trpezuda sisi punpun brigabolje ti jeti je daje da budešda budeš slobodanbudeš slobodan odslobodan od strahaod straha istraha i dai da spavašda spavaš naspavaš na podunego da imašda imaš zlatniimaš zlatni krevetzlatni krevet ikrevet i bogatui bogatu trpezua da sida si punsi pun brigabolje ti je dati je da budešje da budeš slobodanda budeš slobodan odbudeš slobodan od strahaslobodan od straha iod straha i dastraha i da spavaši da spavaš nada spavaš na podunego da imaš zlatnida imaš zlatni krevetimaš zlatni krevet izlatni krevet i bogatukrevet i bogatu trpezua da si punda si pun brigabolje ti je da budešti je da budeš slobodanje da budeš slobodan odda budeš slobodan od strahabudeš slobodan od straha islobodan od straha i daod straha i da spavašstraha i da spavaš nai da spavaš na podunego da imaš zlatni krevetda imaš zlatni krevet iimaš zlatni krevet i bogatuzlatni krevet i bogatu trpezua da si pun briga

Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe. -Konfučije
ako-ovek-ne-promisli-o-problemima-koji-su-udaljeni-bie-pun-briga-kad-mu-se-priblie
Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu. -Marlen Ditrih
mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu
Voleš jednom u životu, sad bogatu il' sirotu, to ne bira pamet nego srce. -Đorđe Balašević
vole-jednom-u-ivotu-sad-bogatu-sirotu-to-ne-bira-pamet-nego-srce
Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj. -Ralf Voldo Emerson
najbolji-nain-da-ima-prijatelja-jeste-da-bude-prijatelj