Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti.


bolje-zdravom-u-sirotinji-nego-li-bogatom-u-bolesti
hrvatske posloviceboljezdravomsirotinjinegolibogatombolestibolje jeje zdravomzdravom uu sirotinjinego lili bogatombogatom uu bolestibolje je zdravomje zdravom uzdravom u sirotinjinego li bogatomli bogatom ubogatom u bolestibolje je zdravom uje zdravom u sirotinjinego li bogatom uli bogatom u bolestibolje je zdravom u sirotinjinego li bogatom u bolesti

Važnije je znati kakva vrsta čoveka ima oboljenje, nego znati od kakve vrste bolesti čovek boluje. -Hipokrat
vanije-znati-kakva-vrsta-oveka-ima-oboljenje-nego-znati-od-kakve-vrste-bolesti-ovek-boluje
Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju. -Tales
bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju