Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.


brak-se-mora-neprestano-boriti-protiv-nemani-koja-sve-prodire-protiv-navike
onore de balzakbraksemoraneprestanoboritiprotivnemanikojasveproždirenavikebrak sese moramora neprestanoneprestano boritiboriti protivprotiv nemaninemani kojakoja svesve proždireproždire –– protivprotiv navikebrak se morase mora neprestanomora neprestano boritineprestano boriti protivboriti protiv nemaniprotiv nemani kojanemani koja svekoja sve proždiresve proždire –proždire – protiv– protiv navikebrak se mora neprestanose mora neprestano boritimora neprestano boriti protivneprestano boriti protiv nemaniboriti protiv nemani kojaprotiv nemani koja svenemani koja sve proždirekoja sve proždire –sve proždire – protivproždire – protiv navikebrak se mora neprestano boritise mora neprestano boriti protivmora neprestano boriti protiv nemanineprestano boriti protiv nemani kojaboriti protiv nemani koja sveprotiv nemani koja sve proždirenemani koja sve proždire –koja sve proždire – protivsve proždire – protiv navike

Protiv smišljenog nasilja se mora boriti jače nego protiv vatre.Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.Svaka naša bitka je borbeni jauk protiv imperijalizma i svaka naša bitka je himna za uniju ljudi u borbi protiv zajedničkog neprijatelja – neprijatelja planete – Sjedinjenih Američkih Država.Sva snaga je u umu. Snaga za sve. Muka tera iz čoveka i ono što bi on da zadrži u sebi. Zato čovek mora da ćuti i kad mu je najteže i kad je najsrećniji. Da mu reči i osećanja ne pobegnu. Da ne stignu do nekoga ko će ih sačuvati i pustiti da jednom progovore protiv njega.Greh je sve što je protiv savesti.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.