Brak je ugovor po kome čovjek jednom u životu kaže „Da” i preuzima obavezu da to ponavlja cijelog života.


brak-ugovor-po-kome-ovjek-jednom-u-ivotu-kae-da-i-preuzima-obavezu-da-to-ponavlja-cijelog-ivota
branislav nušićbrakugovorpokomečovjekjednomživotukaže„da”preuzimaobavezudatoponavljacijelogživotabrak jeje ugovorpo komekome čovjekčovjek jednomjednom uu životuživotu kažekaže „da”„da” ii preuzimapreuzima obavezuobavezu daponavlja cijelogcijelog životabrak je ugovorje ugovor pougovor po komepo kome čovjekkome čovjek jednomčovjek jednom ujednom u životuu životu kažeživotu kaže „da”kaže „da” i„da” i preuzimai preuzima obavezupreuzima obavezu dada to ponavljaponavlja cijelog životabrak je ugovor poje ugovor po komeugovor po kome čovjekpo kome čovjek jednomkome čovjek jednom učovjek jednom u životujednom u životu kažeu životu kaže „da”životu kaže „da” ikaže „da” i preuzima„da” i preuzima obavezui preuzima obavezu daobavezu da to ponavljada to ponavlja cijelogbrak je ugovor po komeje ugovor po kome čovjekugovor po kome čovjek jednompo kome čovjek jednom ukome čovjek jednom u životučovjek jednom u životu kažejednom u životu kaže „da”u životu kaže „da” iživotu kaže „da” i preuzimakaže „da” i preuzima obavezu„da” i preuzima obavezu dapreuzima obavezu da to ponavljaobavezu da to ponavlja cijelogda to ponavlja cijelog života

Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života. -Branislav Nušić
brak-ugovor-po-kome-ovek-jednom-u-ivotu-kae-da-i-preuzima-obavezu-da-to-ponavlja-celog-ivota
U drugoj ljubavi se čovjek osjeća kao da ponavlja razred. Poznaje sve predmete, a ipak nije uvjeren da će obaviti ispit. -Branislav Nušić
u-drugoj-ljubavi-se-ovjek-osjea-kao-da-ponavlja-razred-poznaje-sve-predmete-a-ipak-nije-uvjeren-da-e-obaviti-ispit
Više gorčine i patnje krije se u jednom jedinom radnom satu nego u jednom celom celcatom životinjskom životu. -Ivan Cankar
vie-gorine-i-patnje-krije-se-u-jednom-jedinom-radnom-satu-nego-u-jednom-celom-celcatom-ivotinjskom-ivotu
Bar jednom u životu, u tom jednom smrtnom trenutku, čovek mora da zgrabi besmrtnost. Ako to ne učini, kao da nije ni živeo. -Silvester Stalone
bar-jednom-u-ivotu-u-tom-jednom-smrtnom-trenutku-ovek-mora-da-zgrabi-besmrtnost-ako-to-ne-uini-kao-da-nije-iveo
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga