Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni.


bratstvo-i-jedinstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-zbilja-ravnopravni
josip broz titobratstvojedinstvomožepostojatisamomeđuonimakojisuzbiljaravnopravnibratstvo ii jedinstvojedinstvo možemože postojatipostojati samosamo međumeđu onimaonima kojikoji susu zbiljazbilja ravnopravnibratstvo i jedinstvoi jedinstvo možejedinstvo može postojatimože postojati samopostojati samo međusamo među onimameđu onima kojionima koji sukoji su zbiljasu zbilja ravnopravnibratstvo i jedinstvo možei jedinstvo može postojatijedinstvo može postojati samomože postojati samo međupostojati samo među onimasamo među onima kojimeđu onima koji suonima koji su zbiljakoji su zbilja ravnopravnibratstvo i jedinstvo može postojatii jedinstvo može postojati samojedinstvo može postojati samo međumože postojati samo među onimapostojati samo među onima kojisamo među onima koji sumeđu onima koji su zbiljaonima koji su zbilja ravnopravni

Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki. -Hegel
prijateljstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-po-moi-jednaki
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-to-bez-sumnje-najvea-tekovina-koju-smo-izvojevali-u-ovoj-krvavoj-borbi
Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti. -Baruh de Spinoza
osim-boga-nikakva-supstanca-ne-moe-postojati-niti-se-moe-zamisliti
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju