Brži je jedan jezik nego dve noge.


bri-jedan-jezik-nego-dve-noge
kineske poslovicebržijedanjeziknegodvenogebrži jeje jedanjedan jezikjezik negonego dvedve nogebrži je jedanje jedan jezikjedan jezik negojezik nego dvenego dve nogebrži je jedan jezikje jedan jezik negojedan jezik nego dvejezik nego dve nogebrži je jedan jezik negoje jedan jezik nego dvejedan jezik nego dve noge

Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Konzervativan čovek je čovek sa dve potpuno zdrave noge koji,ipak, nikad nije naučio hodati napred.Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.Brže stari glava nego noge.Strah je veći invaliditet nego nemati ruke i noge.