Briga nas treba navesti na delovanje – ne na depresiju. Nijedan čovek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe.


briga-nas-treba-navesti-na-delovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe
pitagorabriganastrebanavestinadelovanjenedepresijunijedančoveknijeslobodanukolikomožekontrolisatisamsebebriga nasnas trebatreba navestinavesti nana delovanjedelovanje –– nene nana depresijunijedan čovekčovek nijenije slobodanslobodan ukolikoukoliko nene možemože kontrolisatikontrolisati samsam sebebriga nas trebanas treba navestitreba navesti nanavesti na delovanjena delovanje –delovanje – ne– ne nane na depresijunijedan čovek niječovek nije slobodannije slobodan ukolikoslobodan ukoliko neukoliko ne možene može kontrolisatimože kontrolisati samkontrolisati sam sebebriga nas treba navestinas treba navesti natreba navesti na delovanjenavesti na delovanje –na delovanje – nedelovanje – ne na– ne na depresijunijedan čovek nije slobodančovek nije slobodan ukolikonije slobodan ukoliko neslobodan ukoliko ne možeukoliko ne može kontrolisatine može kontrolisati sammože kontrolisati sam sebebriga nas treba navesti nanas treba navesti na delovanjetreba navesti na delovanje –navesti na delovanje – nena delovanje – ne nadelovanje – ne na depresijunijedan čovek nije slobodan ukolikočovek nije slobodan ukoliko nenije slobodan ukoliko ne možeslobodan ukoliko ne može kontrolisatiukoliko ne može kontrolisati samne može kontrolisati sam sebe

Briga nas treba navesti na djelovanje - ne na depresiju. Nijedan čovjek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe.Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.Niko nije slobodan ukoliko nije zadržao svoju vlastitu imperiju.Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan.Jedan čovek sa puškom može kontrolisati sto ljudi bez nje.Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja.