Briga nas treba navesti na djelovanje - ne na depresiju. Nijedan čovjek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe.


briga-nas-treba-navesti-na-djelovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovjek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe
pitagorabriganastrebanavestinadjelovanjenedepresijunijedančovjeknijeslobodanukolikomožekontrolisatisamsebebriga nasnas trebatreba navestinavesti nana djelovanjedjelovanjenene nana depresijunijedan čovjekčovjek nijenije slobodanslobodan ukolikoukoliko nene možemože kontrolisatikontrolisati samsam sebebriga nas trebanas treba navestitreba navesti nanavesti na djelovanjena djelovanjene nane na depresijunijedan čovjek niječovjek nije slobodannije slobodan ukolikoslobodan ukoliko neukoliko ne možene može kontrolisatimože kontrolisati samkontrolisati sam sebebriga nas treba navestinas treba navesti natreba navesti na djelovanjenavesti na djelovanjene na depresijunijedan čovjek nije slobodančovjek nije slobodan ukolikonije slobodan ukoliko neslobodan ukoliko ne možeukoliko ne može kontrolisatine može kontrolisati sammože kontrolisati sam sebebriga nas treba navesti nanas treba navesti na djelovanjetreba navesti na djelovanjenijedan čovjek nije slobodan ukolikočovjek nije slobodan ukoliko nenije slobodan ukoliko ne možeslobodan ukoliko ne može kontrolisatiukoliko ne može kontrolisati samne može kontrolisati sam sebe

Briga nas treba navesti na delovanje – ne na depresiju. Nijedan čovek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe. -Pitagora
briga-nas-treba-navesti-na-delovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe
Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru
Niko nije slobodan ukoliko nije zadržao svoju vlastitu imperiju. -Pitagora
niko-nije-slobodan-ukoliko-nije-zadrao-svoju-vlastitu-imperiju
Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan. -Bil Gejts
nikada-nisam-uzeo-slobodan-dan-u-svojim-dvadesetim-nijedan-jo-uvek-sam-fanatian-ali-sada-sam-malo-manje-fanatian
Nijedan mudar čovjek nije nikad poželio da bude mlađi. -Jonathan Swift
nijedan-mudar-ovjek-nije-nikad-poelio-da-bude-mlai
Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. -Otac Tadej
briga-nije-dobra-jer-ne-samo-da-troi-nau-energiju-ve-nas-mnogostruko-uplie-u-klupko-samovanosti-gordosti-i-neverja