Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog postojanja.


brod-siguran-u-luci-ali-to-nije-razlog-njegovog-postojanja
odabrane poslovicebrodsiguranlucialitonijerazlognjegovogpostojanjabrod jeje siguransiguran uu lucinije razlograzlog njegovognjegovog postojanjabrod je siguranje siguran usiguran u luciali to nijenije razlog njegovograzlog njegovog postojanjabrod je siguran uje siguran u luciali to nije razlognije razlog njegovog postojanjabrod je siguran u luciali to nije razlog njegovog

Dobar savet se gotovo uvek ignoriše, ali to nije razlog da ga ne udelimo. -Agata Kristi
dobar-savet-se-gotovo-uvek-ignorie-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-udelimo
Dobar savet će uvek biti zanemaren, ali to nije razlog da ga ne treba dati. -Agata Kristi
dobar-savet-e-uvek-biti-zanemaren-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-treba-dati
Brod koji je udarijo u hrid, a zatim nastavio vožnju, nije bio ni u kakvoj opasnosti. -Ruske poslovice
brod-koji-udarijo-u-hrid-a-zatim-nastavio-vonju-nije-bio-u-kakvoj-opasnosti