Budala trči za užicima života i shvaća da je prevarena. Mudrac izbjegava nevolje.


budala-tri-za-uicima-ivota-i-shvaa-da-prevarena-mudrac-izbjegava-nevolje
artur Šopenhauerbudalatrčizaužicimaživotashvaćadaprevarenamudracizbjegavanevoljebudala trčitrči zaza užicimaužicima životaživota ii shvaćashvaća dada jeje prevarenamudrac izbjegavaizbjegava nevoljebudala trči zatrči za užicimaza užicima životaužicima života iživota i shvaćai shvaća dashvaća da jeda je prevarenamudrac izbjegava nevoljebudala trči za užicimatrči za užicima životaza užicima života iužicima života i shvaćaživota i shvaća dai shvaća da jeshvaća da je prevarenabudala trči za užicima životatrči za užicima života iza užicima života i shvaćaužicima života i shvaća daživota i shvaća da jei shvaća da je prevarena

Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje. -Artur Šopenhauer
budala-tri-za-uicima-ivota-i-shvata-da-prevarena-mudrac-izbegava-nevolje
Mudrac izbegava krajnosti, raskoš i prekomernost. -Lao Ce
mudrac-izbegava-krajnosti-rasko-i-prekomernost