Budale ponekad imaju tu manu da ni u što ne vjeruju, a pametni pak da su odviše lakovjerni.


budale-ponekad-imaju-manu-da-u-to-ne-vjeruju-a-pametni-pak-da-su-odvie-lakovjerni
denis diderotbudaleponekadimajumanudatonevjerujupametnipaksuodvielakovjernibudale ponekadponekad imajuimaju tutu manumanu dada niu štošto nene vjerujupametni pakpak dada susu odvišeodviše lakovjernibudale ponekad imajuponekad imaju tuimaju tu manutu manu damanu da nida ni uni u štou što nešto ne vjerujua pametni pakpametni pak dapak da suda su odvišesu odviše lakovjernibudale ponekad imaju tuponekad imaju tu manuimaju tu manu datu manu da nimanu da ni uda ni u štoni u što neu što ne vjerujua pametni pak dapametni pak da supak da su odvišeda su odviše lakovjernibudale ponekad imaju tu manuponekad imaju tu manu daimaju tu manu da nitu manu da ni umanu da ni u štoda ni u što neni u što ne vjerujua pametni pak da supametni pak da su odvišepak da su odviše lakovjerni

Budale i pametni ljudi jednako su bezazleni. Najopasniji su poluludi i polumudri. -Gete
budale-i-pametni-ljudi-jednako-su-bezazleni-najopasniji-su-poluludi-i-polumudri
Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau
Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom. -Buda
kao-to-vetar-ne-satire-vrstu-stenu-tako-se-pametni-ljudi-ne-kolebaju-pred-pokudom-ili-pohvalom
Odviše poverenja često je glupost, odviše nepoverenja uvek je nesreća.
odvie-poverenja-esto-glupost-odvie-nepoverenja-uvek-nesrea