Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima.


budi-iskren-prema-sebi-kako-ne-bi-bio-an-prema-drugima
fransis bejkonbudiiskrenpremasebikakonebibiolažandrugimabudi iskreniskren premaprema sebisebi kakokako nene bibi biobio lažanlažan premaprema drugimabudi iskren premaiskren prema sebiprema sebi kakosebi kako nekako ne bine bi biobi bio lažanbio lažan premalažan prema drugimabudi iskren prema sebiiskren prema sebi kakoprema sebi kako nesebi kako ne bikako ne bi bione bi bio lažanbi bio lažan premabio lažan prema drugimabudi iskren prema sebi kakoiskren prema sebi kako neprema sebi kako ne bisebi kako ne bi biokako ne bi bio lažanne bi bio lažan premabi bio lažan prema drugima

Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.