Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno.


budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
opra vinfribudizahvalannaonometoimaimaćejovieakoseskoncentriesamoononemanikadaalinećeimatidovoljnobudi zahvalanzahvalan nana onomeonome štošto imašimaš –– imaćešimaćeš jošjoš višeako sese skoncentrišešskoncentrišeš samosamo nana onoono štošto nemašnemaš –– nikadaali nikadanećeš imatiimati dovoljnobudi zahvalan nazahvalan na onomena onome štoonome što imaššto imaš –imaš – imaćeš– imaćeš jošimaćeš još višeako se skoncentrišešse skoncentrišeš samoskoncentrišeš samo nasamo na onona ono štoono što nemaššto nemaš –nemaš – nikadanećeš imati dovoljnobudi zahvalan na onomezahvalan na onome štona onome što imašonome što imaš –što imaš – imaćešimaš – imaćeš još– imaćeš još višeako se skoncentrišeš samose skoncentrišeš samo naskoncentrišeš samo na onosamo na ono štona ono što nemašono što nemaš –što nemaš – nikadabudi zahvalan na onome štozahvalan na onome što imašna onome što imaš –onome što imaš – imaćeššto imaš – imaćeš jošimaš – imaćeš još višeako se skoncentrišeš samo nase skoncentrišeš samo na onoskoncentrišeš samo na ono štosamo na ono što nemašna ono što nemaš –ono što nemaš – nikada

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to