Budim se svako jutro u 9 sati. Zgrabim jutarnje novine i pogledam na stranicu sa osmrtnicama. Ukoliko nisam na njima ustanem.


budim-se-svako-jutro-u-9-sati-zgrabim-jutarnje-novine-i-pogledam-na-stranicu-osmrtnicama-ukoliko-nisam-na-njima-ustanem
bendžamin frenklinbudimsesvakojutro9satizgrabimjutarnjenovinepogledamnastranicuosmrtnicamaukolikonisamnjimaustanembudim sese svakosvako jutrojutro uu 9zgrabim jutarnjejutarnje novinenovine ii pogledampogledam nana stranicustranicu sasa osmrtnicamaukoliko nisamnisam nana njimanjima ustanembudim se svakose svako jutrosvako jutro uzgrabim jutarnje novinejutarnje novine inovine i pogledami pogledam napogledam na stranicuna stranicu sastranicu sa osmrtnicamaukoliko nisam nanisam na njimana njima ustanembudim se svako jutrose svako jutro usvako jutro u 9jutro u 9 satizgrabim jutarnje novine ijutarnje novine i pogledamnovine i pogledam nai pogledam na stranicupogledam na stranicu sana stranicu sa osmrtnicamaukoliko nisam na njimanisam na njima ustanembudim se svako jutro use svako jutro u 9svako jutro u 9 satizgrabim jutarnje novine i pogledamjutarnje novine i pogledam nanovine i pogledam na stranicui pogledam na stranicu sapogledam na stranicu sa osmrtnicamaukoliko nisam na njima ustanem

Budim se cesto u Borchi, a znam da nisam ni pijan ni lud !Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xDKroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio