Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocjenim za svoju sudbinu i sreću.


budite-ljubomorni-ne-jedno-na-drugo-ve-na-svoj-brak-uvajte-ga-i-branite-od-svih-iskuenja-smatrajte-ga-dragocjenim-za-svoju-sudbinu-i-sreu
duško radovićbuditeljubomorninejednonadrugovećsvojbrakČuvajtegabraniteodsvihiskuenjasmatrajtedragocjenimzasvojusudbinusrećubudite ljubomornine jednojedno nana drugoveć nana svojsvoj brakČuvajte gaga ii branitebranite odod svihsvih iskušenjasmatrajte gaga dragocjenimdragocjenim zaza svojusvoju sudbinusudbinu ii srećune jedno najedno na drugoveć na svojna svoj brakČuvajte ga iga i branitei branite odbranite od svihod svih iskušenjasmatrajte ga dragocjenimga dragocjenim zadragocjenim za svojuza svoju sudbinusvoju sudbinu isudbinu i srećune jedno na drugoveć na svoj brakČuvajte ga i branitega i branite odi branite od svihbranite od svih iskušenjasmatrajte ga dragocjenim zaga dragocjenim za svojudragocjenim za svoju sudbinuza svoju sudbinu isvoju sudbinu i srećuČuvajte ga i branite odga i branite od svihi branite od svih iskušenjasmatrajte ga dragocjenim za svojuga dragocjenim za svoju sudbinudragocjenim za svoju sudbinu iza svoju sudbinu i sreću

Vidjeli su se jedan jedini put, a već su bili potrebni jedno drugom. Šta bi se tek desilo kad bi nastavili da se sreću. -Paulo Koeljo
vidjeli-su-se-jedan-jedini-put-a-ve-su-bili-potrebni-jedno-drugom-bi-se-tek-desilo-kad-bi-nastavili-da-se-sreu
Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo. -Aleksandar Dima
ista-ljubav-i-sumnja-ne-mogu-iveti-zajedno-na-vratima-gde-jedno-ue-kao-pismo-drugo-ve-ranije-izalo
Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...
elje-su-jednostvarnost-ve-neto-drugo-ali-ak-realnost-nema-mo-da-ugasi-elju-ona-se-sama-raa-sama-i-umire-a-moda-ponekad-i-preivi
Vešti kapetani brodova stiču svoju reputaciju kroz oluje i iskušenja. -Epikur
veti-kapetani-brodova-stiu-svoju-reputaciju-kroz-oluje-i-iskuenja