Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrijede i znače više nego čitavi dani i mjeseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohtjeva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvijek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti.


budite-radosni-kad-god-vam-se-za-to-prua-mogunost-i-kad-god-za-to-nalazite-snage-u-sebi-jer-trenuci-iste-radosti-vrijede-i-znae-vie-nego-itavi-dani-i
ivo andrićbuditeradosnikadgodvamsezatopružamogućnostnalazitesnagesebijertrenucičisteradostivrijedeznačevienegočitavidanimjesecinaegživotaprovedenimutnojigrinaihsitnihkrupnihstrastiprohtjevaminutostajenamazauvijekkaosjajkojinitanemožezamračitibudite radosniradosni kadkad godgod vamvam sese zapruža mogućnosti kadkad godgod zanalazite snagesnage uu sebijer trenucitrenuci čistečiste radostiradosti vrijedevrijede ii značeznače viševiše negonego čitavičitavi danidani ii mjesecimjeseci našegnašeg životaživota provedeniprovedeni uu mutnojmutnoj igriigri našihnaših sitnihsitnih ii krupnihkrupnih strastistrasti ii prohtjevaminut čistečiste radostiradosti ostajeostaje uu namanama zauvijekkao sjajsjaj kojikoji ništaništa nene možemože zamračitibudite radosni kadradosni kad godkad god vamgod vam sevam se zaza to pružai kad godkad god zaza to nalazitenalazite snage usnage u sebijer trenuci čistetrenuci čiste radostičiste radosti vrijederadosti vrijede ivrijede i značei znače višeznače više negoviše nego čitavinego čitavi daničitavi dani idani i mjesecii mjeseci našegmjeseci našeg životanašeg života provedeniživota provedeni uprovedeni u mutnoju mutnoj igrimutnoj igri našihigri naših sitnihnaših sitnih isitnih i krupnihi krupnih strastikrupnih strasti istrasti i prohtjevaa minut čisteminut čiste radostičiste radosti ostajeradosti ostaje uostaje u namau nama zauvijekkao sjaj kojisjaj koji ništakoji ništa neništa ne možene može zamračiti

I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni
Velike epohe našeg života su one kad se usuđujemo da svoje zlo prekrstimo u ono što je najbolje u nama. -Fridrih Niče
velike-epohe-naeg-ivota-su-one-kad-se-usuujemo-da-svoje-zlo-prekrstimo-u-ono-to-najbolje-u-nama
Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put