Budući da je očigledno nemoguće da su sve religije u pravu, najrazumniji zaključak je da su sve pogrešne.


budui-da-oigledno-nemogue-da-su-sve-religije-u-pravu-najrazumniji-zakljuak-da-su-sve-pogrene
kristofer hičensbudućidaočiglednonemogućesusvereligijepravunajrazumnijizaključakpogrenebudući dada jeje očiglednoočigledno nemogućenemoguće dada susu svesve religijereligije uu pravunajrazumniji zaključakzaključak jeje dada susu svesve pogrešnebudući da jeda je očiglednoje očigledno nemogućeočigledno nemoguće danemoguće da suda su svesu sve religijesve religije ureligije u pravunajrazumniji zaključak jezaključak je daje da suda su svesu sve pogrešnebudući da je očiglednoda je očigledno nemogućeje očigledno nemoguće daočigledno nemoguće da sunemoguće da su sveda su sve religijesu sve religije usve religije u pravunajrazumniji zaključak je dazaključak je da suje da su sveda su sve pogrešnebudući da je očigledno nemogućeda je očigledno nemoguće daje očigledno nemoguće da suočigledno nemoguće da su svenemoguće da su sve religijeda su sve religije usu sve religije u pravunajrazumniji zaključak je da suzaključak je da su sveje da su sve pogrešne

Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne. -Simo Popović
mlad-ovek-misli-da-ima-dosta-vremena-za-sve-naalost-kad-ostari-vidi-da-su-mu-procene-bile-pogrene
Uvek možete računati da će Amerika uraditi pravu stvar – nakon što pokušaju sve ostalo. -Vinston Čerčil
uvek-moete-raunati-da-e-amerika-uraditi-pravu-stvar-nakon-to-pokuaju-sve-ostalo
Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo. -Duško Radović
nema-veih-asketa-od-lenjih-ljudi-ega-su-se-sve-oni-odrekli-u-emu-sve-nisu-uestvovali-kakva-su-sve-zadovoljstva-sebi-uskratili-samo-zato-to-ih-mrzelo
Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne. -Jovan Dučić
ljubav-najee-jedno-veliko-tanje-jer-smo-izmislili-sve-vrline-kod-ene-koju-volimo-i-uobrazili-da-su-sve-sree-mogune-i-zakljuili-da-su-sve-prepone